วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
26 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.แม่ใจ ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
25 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
25 เมษายน 2561
  การประกวดองค์กร "ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน" ปี 2561  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
25 เมษายน 2561
  ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการก่อการร้ายตามลำพัง  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
25 เมษายน 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อ.เชียงม่วน ,จุน การอบรมปฏิบัติการฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
25 เมษายน 2561
  การรายงานข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
25 เมษายน 2561
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏแิบัติการผู้บริหาราและบุคลากรผู้ทำหน้าที่ศึกษานิเทศก์  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
25 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มอำนวยการ
25 เมษายน 2561
  ขอนำส่งรายงานการวิจัย เรื่อง การถอดบทเรียนจากโครงการวิจัยสร้างต้นแบบเมืองแห่งการนเรียนรู้  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
25 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,จุน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
25 เมษายน 2561
  ขอมอบแผ่นพับพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  กลุ่มอำนวยการ
25 เมษายน 2561
  การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทราวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ
25 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.ปง ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ
25 เมษายน 2561
  แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
25 เมษายน 2561
  คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย(ฉบับปรับปรุง  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
25 เมษายน 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,ดอกคำใต้,ภูกามยาว  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
25 เมษายน 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอปง โครงการพัฒนาครูฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
25 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.เชียงม่วน ตอบรับไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
25 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ตอบรับไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
25 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ ตอบรับไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
24 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.เชียงม่วน กำหนดการประชุมฯ  กลุ่มอำนวยการ
23 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,จุน และแม่ใจ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
23 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
23 เมษายน 2561
  การเพิ่มจำนวนสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ติดตามผลการดำเนินงานฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
20 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.ภูกามยาว,ปง,จุน,เชียงคำ,ภูซาง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการรายงานความก้าว  กลุ่มนิเทศและติดตาม
20 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.แม่ใจ , เชียงม่วน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการรายงานความก้าวหน้าระยะที่  กลุ่มนิเทศและติดตาม
20 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.ปง แจ้งผลการคัดเลือกฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
20 เมษายน 2561
  ส่งแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการ ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
20 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ ตอบรับไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
20 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.เชียงม่วน  กลุ่มอำนวยการ
20 เมษายน 2561
  ด่วนที่สุด เชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2 และชี้แจงแฃนวทางการดำเนินงานไตร  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
20 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
20 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
20 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
20 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.ปง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
20 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
19 เมษายน 2561
  ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตร  กลุ่มอำนวยการ
19 เมษายน 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา,เชียงคำ,ปง,ภูซาง,๓ุกามยาว,ดอกคำใต้ และแม่ใจ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
18 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.ปง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
17 เมษายน 2561
  การจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
17 เมษายน 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอใช้สถานที่ฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
17 เมษายน 2561
  ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสรุปติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2 และวางแผนการดำเนินงาน ไตร  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
10 เมษายน 2561
  แจ้งผลการเข้ารับการเข้าสอบ N-NET ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Exam ภาคเรียนที่ 2/2560  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
10 เมษายน 2561
  การรายงานผลการดำเนินจัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
10 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอเชิญฯ  กลุ่มอำนวยการ
10 เมษายน 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มอำนวยการ
10 เมษายน 2561
  ด่วนที่สุด การประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
09 เมษายน 2561
  กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 เมษายน 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 เมษายน 2561
  ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอความอนุเคราะห์บุคลากร  กลุ่มอำนวยการ
09 เมษายน 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อ.แม่ใจ / เชียงม่วน  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
09 เมษายน 2561
  ขอเชิญกรรมการประเมินการคัดเลือกบุคลากร เกษตรธรรมชาติระดับสูง  กลุ่มอำนวยการ
09 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงม่วน,เมืองพะเยา,ปง,ภูกามยาว,เชียงคำและแม่ใจ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ขอขอบคุณ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอขอบคุณและส่งคืนวัสดุ อุปกรณ์  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
05 เมษายน 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา "รวมพลังจิตอาสา"  กลุ่มอำนวยการ
05 เมษายน 2561
  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 3-4)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
04 เมษายน 2561
  ทบทวนการซักซ้อมแผนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดพะเยา ปี 2561  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
04 เมษายน 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ "หน่วยบำบัดทุกข์"  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
04 เมษายน 2561
  การปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
04 เมษายน 2561
  ส่งเอกสารนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
04 เมษายน 2561
  รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสา  กลุ่มอำนวยการ
04 เมษายน 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอเชิญร่วมฯ  กลุ่มอำนวยการ
04 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอจุน ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
04 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
04 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ.แม่ใจ,ภูซาง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
04 เมษายน 2561
  การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น"คนดีศักดิ์ศรีแห่งสป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา  กลุ่มอำนวยการ
04 เมษายน 2561
  การบันทึกข้อมูล เเละรายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผ่านระบบ DMIS๖๑  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
04 เมษายน 2561
  สำรวจระบบไฟฟ้าจากพลังงานเเสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
04 เมษายน 2561
  การรายผลการดำเนินงานตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ครั้งที่ ๒-๔ ผ่านระบบ DMIS ๖๑  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
04 เมษายน 2561
  การสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
04 เมษายน 2561
  การรายงานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ภาคเรียนที่ ๒  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
04 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อ. เเม่ใจ ขออนุญาตไปราชการโดยใช้รถส่วนตัว  กลุ่มอำนวยการ
03 เมษายน 2561
  ขอเชิญชวนร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561  กลุ่มอำนวยการ
03 เมษายน 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอเชิญชวนฯ  กลุ่มอำนวยการ
30 มีนาคม 2561
  การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C.  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
30 มีนาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ขอเชิญร่วมพิธีฯ  กลุ่มอำนวยการ
30 มีนาคม 2561
  การรับสมัครนักศึกษาและบุคลากรในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก  กลุ่มอำนวยการ
30 มีนาคม 2561
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลผู้แทนจังหวัดเพื่อคัดเลือกโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ป  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
30 มีนาคม 2561
  การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูง  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
30 มีนาคม 2561
  การจัดเตรียมสถานที่การจัดนิทรรศการ 2 เมษา ทศวรรษแห่งการอ่าน (2552-2561) จังหวัดพะเยา  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
30 มีนาคม 2561
  เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
30 มีนาคม 2561
  เตรียมการโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
29 มีนาคม 2561
  ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการต่อยอดสมุนไพรไทย หรือองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
29 มีนาคม 2561
  บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 4  กลุ่มอำนวยการ
29 มีนาคม 2561
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์  กลุ่มอำนวยการ
29 มีนาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้ ส่งใช้เงินยืมงบอุดหนุน  กลุ่มอำนวยการ
29 มีนาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ  กลุ่มอำนวยการ
28 มีนาคม 2561
  ประกาศมอบทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562  กลุ่มอำนวยการ
28 มีนาคม 2561
  ขอให้ยึดถือและปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  กลุ่มอำนวยการ
28 มีนาคม 2561
  ขอเชิญร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทยและวันรักกาอ่าน จังหวัดพะเยา  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
28 มีนาคม 2561
  การจัดงานวันรักการอ่าน ประจำปี 2561  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
28 มีนาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูกามยาว ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
28 มีนาคม 2561
  ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา  กลุ่มอำนวยการ
27 มีนาคม 2561
  แต่งตั้งคณะทำงานกรจัดนิทรรศการ 2เมษา ทศวรรษแห่งการอ่าน(2552-2561)จังหวัดพะเยา  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
27 มีนาคม 2561
  เรียน ผอ.กศน.อำเภอภูซาง ตอบรับขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ
26 มีนาคม 2561
  เสนอข้อคิดเห็นของคนพิการ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ